Regulamin

Przewóz pasażerów przez Usługi Transportowe – Przewóz Osób „Wójtowicz Travel’’ (Przewoźnik) na wszystkich liniach prowadzonych przez firmę, odbywają się zgodnie z następującymi uregulowaniami Ogólnych Warunków Przewozu, stanowiących regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przewozowe.

WARUNKI OGÓLNE:

 1. dokonując zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu,
 2. przewóz pasażerów odbywa się o oparciu o bilet, który jest ważny na określoną godzinę i trasę,
 3. bilet może być jednorazowy bądź okresowy,
 4. pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej ma obowiązek posiadać i na żądanie okazać podczas zakupu biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania ze zniżki,
 5. każdy prawny opiekun, posiadający pełnopłatny bilet może zabrać ze sobą jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia,
 6. wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy,
 7. do kontrolowania biletów, kart stałego klienta i do sprawdzania dokumentów uprawniających do przejazdów ze zniżką komercyjną jest upoważniony kierowca oraz uprawnieni pracownicy Przewoźnika posiadający odpowiedni identyfikator,

BILETY:

 1. pasażer jest uprawniony do przebywania w autobusie wyłącznie posiadając ważny bilet,
 2. nabywając bilet pasażer powinien niezwłocznie sprawdzić jego prawidłowość, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane,
 3. po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione,
 4. bilety skradzione lub zagubione nie będą zastępowane wtórnikami,
 5. bilet uszkodzony, zniszczony lub przerabiany będzie uważany za nieważny,
 6. w trakcie podróży pasażerowie powinni zachować bilet do kontroli,
 7. w przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu zostanie nałożona oplata w wysokości 150zł.

BAGAŻ:

 1. na pokład autobusu można wsiąść jedynie bagaż podręczny, którego rozmiar pozwalają na umieszczenie na pólkach nad głowami pasażerów, ze względów bezpieczeństwa zabrania się zabierania na pokład autobusu dużych sztuk bagażu,
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w luku bagażowym jednej sztuki bagażu podstawowego o wymiarach łącznych 160 cm (wysokość + szerokość + długość) i wadze do 25 kg,
 3. rzeczy szczególnie cenne /gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika/ oraz posiadające wartość naukową itp. mogą być przewożone jako bagaż podręczny, pod nadzorem pasażera.
 4. zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 5. zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym Pasażerom albo Przewoźnikowi lub narażać pasażerów na niewygody; Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej określonych warunków,
 6. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko za bagaż, który został mu powierzony,
 7. za powierzony uważa się bagaż, za który pasażer uiścił opłatę w wysokości 50 zł i za który został wystawiony kwit bagażowy,
 8. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnik i została udowodniona przez Pasażera.
 9. za przedmioty pozostawione w autobusie Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

ZWROT ZAGINIONEGO BAGAŻU:

 1. bagaż, po który w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia nie zgłosiła się osoba uprawniona, uznaje się za porzucony i może zostać zbyty przez Przewoźnika, który zatrzyma uzyskany dochód.

NARUSZENIE PORZĄDKU:

 1. w autobusach Przewoźnika zabronione jest spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających; zabronione jest także przebywanie w nich osób pozostających pod wpływem wyżej wymienionych substancji, zabrania się także palenia papierosów,
 2. pasażerowie nie stosujący się do ww. zasad mogą zostać usunięci z autobusu,
 3. skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzianych w ww. punktach nie uprawnia Pasażera do dochodzenia z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA:

 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do celu podróży określonego na bilecie,
 2. w sytuacji gdy z jakiejkolwiek przyczyny Przewoźnik nie będzie w stanie dowieść pasażerów do celu podróży własnymi autobusami, zobowiązuje się zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca przeznaczenia,
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów powstałe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak:
  1. wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu,
  2. wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,
  3. zastosowanie się do żądań policji,
  4. śmierć lub wypadek na drodze,
  5. akty wandalizmu i terroru,
  6. zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,
  7. awaria pojazdu,
  8. inne okoliczności poza naszą kontrolą,
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu, przed jego rozkładowym odjazdem, po postoju na odpoczynek.

PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT:

 1. w autobusach Przewoźnika dopuszcza się przewożenie zwierząt jedynie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu, wielkość pojemnika musi umożliwiać przewożenie na jednym fotelu, oplata za przewóz zwierząt w pojemniku równa jest cenie biletu pełnopłatnego /bez stosowania zniżek/,
 2. pies-przewodnik towarzyszący osobie niewidomej przewożony jest bez opłaty, pod warunkiem, że jest na smyczy i w kagańcu.